Kallelse till Årsmöte & Rustning av Jerkers – Långfredagen kl. 10:15

Välkomna till Runmarö Yacht Clubs årsmöte, Långfredagen den 14 april kl. 10:15 i Runmarö Hembygdsgård.

Efteråt:

  • Kaffe med föredrag om och bildvisning från Sydney Hobart Race 2016 av Thomas Jönsson 
    Missa inte chansen att lyssna till RYC:aren Thomas Jönsson och Matador Sail Racing Teams berättelse om äventyret i den mytomspunna havskappseglingen Rolex Sydney Hobart Yacht Race 2016.
  • TJ15418336_10155548813293881_8740180560374524707_o

 

 

 

 

 

 

  • Vårrustning av Jerkers udde från ca kl. 12:30 – all frivillig hjälp tas tacksamt emot!

Dagordning Årsmöte:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötets stadgeenliga kallelse
4. Fastställande av mötets dagordning
5. Val av mötesordförande och sekreterare
6. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötets protokoll samt val av två rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för år 2016
8. Revisionsrapport avseende styrelsens förvaltning år 2016
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016
10. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2017
11. Val av två ordinarie styrelseledamöter på tid av två år
12. Val av två suppleanter till styrelsen på tid av två år
13. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant på tid av ett år
14. Behandling av förslag väckta av styrelsen eller röstberättigad medlem
15. Val av en sammankallande och två ledamöter i valberedningen
16. Sommarens program
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande